کد رهگیری سفارشات ارسال شده توسط پست

روی تاریخ های زیر بزنید ، در فایل باز شده با توجه به نام گیرنده و مقصد ، شماره مرسوله ی سفارش خود را پیدا کنید.
سپس به کمک دکمه زیر وارد سایت پست شوید و شماره مرسوله را وارد کنید تا از وضعیت بسته خود مطلع شوید.