کد رهگیری سفارشات ارسال شده توسط پست

در جدول پایین با توجه به نام گیرنده و مقصد ، شماره مرسوله ی سفارش خود را پیدا کنید.

سپس به کمک دکمه زیر وارد سایت پست شوید و شماره مرسوله را وارد کنید تا از وضعیت بسته خود مطلع شوید.

روی تاریخ های زیر بزنید ، در فایل باز شده با توجه به نام گیرنده و مقصد ، شماره مرسوله ی سفارش خود را پیدا کنید.

سپس به کمک دکمه زیر وارد سایت پست شوید و شماره مرسوله را وارد کنید تا از وضعیت بسته خود مطلع شوید.

لطفا تا نمایش جدول ، صبر کنید